Forfatterarkiv: Marianne Tychsen

Om Marianne Tychsen

Bosiddende i Dynt.

Det går FANTASTISK for landsbybussen

Landsbylaugets bestyrelse vil bare lige fortælle, at det går forrygende med at udlåne landsbybussen. Siden den kørte ind på Adventure Efterskolens parkeringsplads har den været ude og køre 1488 km til små og store ture. Skulle du også have lyst til at booke til dig og dine venner eller til familiebesøget – så klik på bussen til højre og følg vejledningen.

succes

Officiel åbning GRAVHØJEN VED SKELDE

INVITATION

Officiel åbning GRAVHØJEN VED SKELDE OVERBALLE fredag d. 14. november kl. 14:00

Takket være en bevilling til projektet DANMARKS OLDTID I LANDSKABET fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formaal, har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i Danmark. Blandt de 100 udvalgte lokaliteter er gravhøjen ved Skelde Overballe blevet udpeget.

Området er nu blevet soigneret af Sønderborg kommune, der er opsat nye skilte og hegn, ligesom det levende hegn henover gravhøjen er blevet savet ned, så selve gravhøjen fremtræder tydeligt.

 Den nye formidling er udført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev og Sønderborg Kommune med velvillig bistand fra lodsejerne.

PROGRAM:

FREDAG d. 14. NOVEMBER KL. 14:00

Mødested Skelde Overballe 29. Parkering langs Skelde Overballe eller i indkørslen til ejendommen.

Vejene i Skelde er smalle, så det er nødvendigt at holde godt ud i siden og udvise størst mulig hensyn.

 

Åbning ved konsulent Lars Bjarke Christensen, Kulturstyrelsen. Derefter går vi til gravhøjen, hvor museumsinspektør Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, der i sin tid udgravede højen, vil fortælle gravhøjens historie.

Projektet er vært ved en lille forfriskning på stedet – også i regnvejr.       

SK MS KS

 

 

 

 

 

 

 

Kort fra udgravningen:gml kort         

 

Så er bussen klar til booking

Dynt-Skelde-Gammelbag har fået stillet en gratis 9-personers bus til rådighed i 2,5 måned af Landdistriktsudvalget. Målet er at forsøge at stille skarpt på bedre service og bæredygtighed på landet.

– Jeg synes, det er et supergodt tilbud, og jeg håber, at en god landsby eller klynge af landsbyer vinder chancen for at dokumentere, om det kan fungere. Vi er nødt til at tænke ud af boksen og finde utraditionelle løsninger for de udfordringer, det kan have at bo på landet, hvor bussen ikke kommer hver halve time. Og jeg tror, at de, der bor på landet, er de bedste til at komme med løsningerne, siger Anders Brandt, byrådsmedlem i Sønderborg og formand for landdistriktsudvalget.

Landsbyen skal selv betale brændstoffet, som bussen bruger, stille chauffører til rådighed og administrere brugen af bussen. Derudover stilles den frit til rådighed.

– Det kræver altså, at frivillige ildsjæle stiller sig til rådighed, men dem ved jeg, at vi har mange af i kommunen. Målet er, at vi kan bruge erfaringerne fra forsøgsperioden i en ansøgning, vi efter nytår skal skrive til staten i bestræbelserne på at få del i en pulje “til forbedring af den kollektive trafik i yderområder”, siger Anders Brandt.

Alle landsbylaug og -råd har tidligere på måneden fået brev om bus-forsøget, og de har frist frem til lørdag til at sende deres ansøgning til kommunen. I ansøgningen skal de bl.a. give et bud på, hvor mange foreninger og andre interessenter, der kan tænkes at ville bruge bussen, forslag til organisering af ordningen og svar på, om man kan være klar med en evaluering af forsøget inden 15. januar næste år.

Bus-forsøget er affødt af et forslag om en lokal landsbybus, der dukkede op i forbindelse med projektarbejdet “Bæredygtige landsbyer”, som Kær Halvø og Dynt/Skelde/Gammelgab deltog i.
– Nu afprøver vi det og håber på, vi får nogle gode argumenter og dokumentation for, at det er en god løsning i landdistrikterne både i forhold til miljøet og økonomien, siger Anders Brandt.

BOOK HER

Så kører landsbybussen

Lørdag den 1. november skal Landsbybussen i Sønderborg Kommune ud på sin første tur. Bag rattet sidder Roy Hansen, medlem af Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab, der råder over bussen i de næste 2 ½ måned. Bussen afgår fra Adventure Efterskolen, Dyntvej 113 i Skelde, kl. 10.

Her er der gode muligheder for at få en snak med Landsbylauget og høre om deres planer for, hvordan bussen kan bruges til at gøre livet lettere i de tre landsbyer i forsøgsperiode.

Den 10. november skal bussen en tur til København. Med i bussen er Anders Brandt, formanden for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune. Anders skal deltage i en konference på Christiansborg om “Det gode seniorliv i landsbyen”. Konferencen er arrangeret af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Landdistrikternes Fællesråd.

Anders Brandt møder velforberedt op til konferencen.

– Rundt om i landet har man fået øje på, at vi i Sønderborg kan noget med udvikling på landet og folk vil gerne høre om det, vi gør. Jeg har sammensat en lille arbejdsgruppe, hvor vi hjælper hinanden med at afklare synspunkter og argumenter. Det sker med udgangspunkt i en række spørgsmål, som er udsendt til deltagerne på konferencen, fortæller Anders.

Spørgsmålene handler bl.a. om transportmuligheder for ældre, aktiviteter på tværs af generationerne og lokale mødesteder. Arbejdsgruppen består ud over Anders Brandt af Agnes Nielsen og Karin Autzen, begge medlemmer af Landdistriktsudvalget, og Kenni Nielsen, Kær Halvø, samt landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg. De deltager også i konferencen på Christiansborg.
 
Yderligere oplysninger hos Roy Hansen 74441687, Anders Brandt på tlf. 61 33 34 83 og hos landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg på tlf. 28 89 80 21.

Hvad skal du den 6. november?

Den 6. november løber konferencen Når lokalsamfund vil skabe (mere) udvikling af stablen. Konferencen foregår i Vestervig.

Skal vi vente på, at sidste mand slukker og lukker eller skal vi have gang i forretnings- og foreningslivet. På konferencen bliver udviklingen sat til debat.

Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her

Man kan også supplere med en temadag om nationalparken Thy dagen efter.

 

Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Torsdag den 23. oktober 2014 19.30 på Frk. Jensen i Skelde

Dagsorden efter vedtægterne:

Generalforsamling

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg​

7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

8. Eventuelt

Efterskoleforstander Steen Emgren holder oplæg om ” efterskolens rolle i lokalsamfundet”.

Legepladsudvalget fremlægger status og planer vedr. ”ny legeplads” i Skelde”.