Forfatterarkiv: Poul Dinsen

Ny bestyrelse på plads

Så er generalforsamlingen overstået, og den nye bestyrelse har haft konsolideringsmøde i dag, og den nye bestyrelse er nu på plads. Du kan se bestyrelsens medlemmer og deres respektive poster her på siden under fanen “Landsbylauget” og underpunktet “Bestyrelse”.

Udlejning af Vandcykler

Der er nu mulighed for at leje vandcykler på Vemmingbund Strand frem til medio August. Henvendelse på stranden til venstre for toiletbygningen eller på tlf. 40141618.

Se Vemmingbund fra søsiden og bliv samtidig kølet lidt ned her i den varmeste del af sommeren, eller medbring fiskeudstyret og fang et par havørreder eller hornfisk.

Mange tillykker til vores Generation X Team

I hård kamp med de øvrige tilmeldte landsbylaug, vandt vores team konkurrencen og hermed de 40.000 Kr. som var 1. præmien. Vores team præsenterede et projekt med plantning af egetræer og podning af trøfler på disse samt plantning af birketræer med henblik på at tappe birkesaft.

Vores team bestod af:

Heidi Clausen, Dynt
Kasper Skovhøj Dinsen, Dynt
Marianne Tychsen, Dynt
Niels Krogh, Dynt
Torben Nielsen, Gammelgab

Vi er meget stolte af vores team, som alle ydede en kæmpe indsats, og det kan du også være.

Logokonkurrence – Dynt og Skelde Landsbylaug

Vi vil gerne have et logo for vort Landsbylaug, som bl.a. skal lægges her på hjemmesiden, og alle borgere i Dynt og Skelde kan indsende deres forslag til et logo for Landsbylauget, som på en eller anden måde indeholder elementer der viser specielle ting for vore landsbyer. Bestyrelsen vil så vurdere, hvilket forslag der bedst illustrerer vort område og præmien til vinderen er en gavekurv, tilpasset efter alder og køn.

Forslag afleveres til formanden Marianne Tychsen, Dyntvej 71, eller indsendes elektronisk på: tychsen@post5.tele.dk. Husk at angive navn, adresse og alder.

Vi glæder os til at se Jeres forslag. Sidste frist er lørdag den 29. september 2007, så kom bare i gang.

Med venlig hilsen

Dynt og Skelde Landsbylaug

Referat – Evalueringsmøde – Aktivitetsdag

Referat – Evalueringsmøde – Aktivitetsdag –

20. august 2007 – Frk. Jensen

Forløbet

Der var bred enighed om, at placeringen af de enkelte aktiviteter skulle have været mere samlet, der var for langt imellem. Dette skal der tages højde for ved eventuelle fremtidige arrangementer.

Herudover var der overvejende tilfredshed med arrangementet, som var velbesøgt, og vejret var med os, bortset fra en enkelt byge, som dog til gengæld havde en positiv effekt på salget af pølser, øl og vand, da folk trak ind i teltene.

Debatteltet var godt, ikke så meget i relation til debatten, men der var stor søgning til kortet, hvor der skulle placeres landsbyer, og det gav anledning til en god dialog.

Det var dog svært at skaffe hjælp til debatteltet, dels til smøring af boller og brygning af kaffe om morgenen, og dels til at “styre” kortet m.v.

Hip-hopperen skuffede, der var ikke megen opvisning fra hans side, og der var heller ikke stor tilslutning til undervisningsdelen.

Adventure Efterskolens gymnastikhold lavede en meget flot opvisning, og efterskoleeleverne var herudover meget synlige på pladsen på en positiv måde. Vi skal desuden takke efterskolen for lån af musikanlæg og kaffemaskiner.

Ingeborg Petersens folkedansundervisning blev gennemført på trods af en regnbyge, men der var ikke stor tilslutning blandt gæsterne til denne aktivitet. Dem der deltog morede sig dog dejligt.

Flintstones tilbud om køreture på deres maskiner var en stor succes. Der blev kørt mange kilometer, og flere kom mere end én gang. Vi skal også takke Flintstones for al deres hjælp med telt og toiletvogn m.v.

Brandværnets telt var også velbesøgt, og alt gik find på trods af problemer med en generator i starten af arrangementet.

Også brandværnets forhindringsbane var en stor succes, og et af de meget underholdende indslag, som trak mange tilskuere – og naturligvis deltagere.

Skelde Gymnastikforenings boldfartmåler virkede desværre ikke.

Skelde Borgerforenings aktivitet fængede ikke, måske primært fordi den lå lidt afsides. Deres salg af slik blev en underskudsforretning p.g.a. det kraftige regnskyl, som ødelagte meget af det udstillede slik.

Skelde Ringriderforenings cykelringridning var godt besøgt, og selvom der manglede cykler til børnene blev dette klaret ved lån af nogle af de besøgendes barnecykler.

Crolf var ingen succes, dels var placering udenfor pladsen uheldig og dels var aktiviteten ikke nævnt i programmet, men det var ikke muligt at lave huller på pladsen, så derfor den afsides placering.

De to jagtforeningers fælles laserskydebane var et hit og blev besøgt af mange.

Petangbanen blev også flittigt brugt.

Der var nogen skuffelse over den manglende tilslutning til oprydningsarbejdet. Ved fremtidige arrangementer skal der laves aftaler om, hvem der deltager i oprydningen.

Også efterskolens aktiviteter blev flittigt besøgt.

Regnskab – Aktivitetsdag

Overskud – Pølser, øl og vand

 

3.810,00

Underskud – slik

450,00

 

Underskud – Landsbylaug

888,64

1.338,64

 

 

 

Overskud

 

2.491,36

 

 

 

Overskud – Fordeling:

 

 

 

 

 

Skelde Gymnastikforening

494,27

 

Flintstones

494,27

 

Dyntkomitéen

494,27

 

Skelde Borgerforening

494,27

 

Skelde Jagtforening

247,14

 

Dynt Jagtsammenslutning

247,14

2.491,36

Alle berørte bedes fremsende/aflevere deres kontonumre til Andreas i Broager Sparekasse, enten ved personlig henvendelse eller pr. mail: aha@broagersparekasse.dk , det gælder både de som skal have dækket ovennævnte underskud og de som skal have del i overskuddet.

Er der nogle tilføjelser eller kommentarer til ovenstående så meld lige tilbage.

Mødereferat – Laugsmøde

Mødereferat

Laugsmøde 20. august 2007 – Frk. Jensen

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra 20. august 2007
  2. Aktivitetsdag afsl. bemærkninger
  3. Infoland
  4. Antenne
  5. Logokonkurrence
  6. Køb af Gratelund
  7. Handlingsplaner – Fælles annoncering
  8. Generalforsamling
  9. Næste møde
  10. Eventuelt

Ad. 1

Referat godkendt uden kommentarer.

Ad. 2

God dag på trods af mindre problemer. Se separat referat.

Ad. 3

Netværkskursus den 25. august 2007 kl. 09:00-16:00 med opbygning af hjemmeside. Hans Christian og Poul deltager.

Ad. 4

Annette har foranstaltet underskriftsindsamling p.g.a. strålingsfaren samt evt. lydproblemer med hendes musikanlæg som kan påvirkes af senderen.

Marianne kontakter Teknisk forvaltning for at undersøge om “spillereglerne” er overholdt, og om der afholdt høring inden projektet blev besluttet/godkendt.

Ad. 5

Der opslås logokonkurrence for beboere i hele området. Laugsbestyrelsen er dommere i denne konkurrence. Præmien for bedste forslag vil være en gavekurv afpasset efter vinderens alder og køn. Beskrivelse og regler lægges evt. ind på hjemmesiden.

Ad. 6

Der blev orienteret om, at en gruppe af borgere i Dynt arbejder med købe ejendommen Gratelund 2, som er Flintstones’ klubhus. Der ønskes et fortsat samarbejde med Flintstones.

Ad. 7

Poul udarbejder oplæg til annonce

•1. Debat

•2. Generalforsamling – Dagsorden iflg. Vedtægterne – på valg Birger og
Poul

•3. Logokonkurrence

Ad. 8

Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling hvert år i oktober. Det blev besluttet at afholde denne den 23. oktober 2007 kl 19:30 hos Frk. Jensen.

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Birger og Poul, begge er villige til genvalg.

Der skal desuden vælges 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollører.

Der skal udpeges dirigent og referent til generalforsamlingen.

Ad. 9

Næste møde er mandag den 2. oktober 2007 kl. 19:30 hos Frk. Jensen.

Ad. 10

Uge 42. Sønderborg Kommunes Kulturudvalg vil støtte aktiviteter i landdistrikterne økonomisk. Annette udarbejder forslag til aktivitet med afrikansk trommegruppe, som hun tidligere med succes har brugt. Marianne indsender ansøgning i kategorien musik og bevægelse (idræt).

Herudover arbejder Marianne med et projekt til en glasfestival.

Velkommen til den nye fælles hjemmeside

Du ser nu den første version af den nye fælles hjemmeside for Dynt og Skelde Landsbylaug. Den vil naturligvis blive løbende opdateret og vi modtager gerne indlæg fra alle i området om små og store nyheder, debatoplæg, udviklingsprojekter m.v., ligesom de som måtte ønske det kan oprettes som forfatter, og så kan skrive direkte på hjemmesiden.

Poul Dinsen er webmaster og administrator, og Hans Christian Mikkelsen er webmaster og er hermed ansvarlige for opdatering og udvikling af hjemmesiden, men alle er som sagt velkomne til at bidrage. Læs resten