Skelde Vandværk Generalforsamling

Andelsselskabet Skelde Vandværk holder Generalforsamling hos ”Frøken Jensen” i Skelde, torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og protokolfører
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, efter tur afgår:
  Børge Hansen – villig til genvalg
  Jesper Rasmussen – villig til genvalg
  Lilli Hammerich – villig til genvalg
 6. Valg af bestyrelsessuppleant, efter tur afgår Rudi Cargnelli
 7. Valg af revisor, efter tur afgår Poul Andresen
 8. Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår Christian Gregersen
 9. Godkendelse af budget og takstblad
 10. Eventuelt.

Ændring af krydset Skeldevej/Midtballe/Overballe

Af hensyn til trafiksikkerheden har Sønderborg kommune valgt, at ændre på  vigepligtsforholdende i ovennævnte kryds.

Skeldevej vil få ubetinget vigepligt på begge sider af krydset, og Overballe vil ikke længere have ubetinget vigepligt.

I forbindelse med ændringen, vil der komme store gule tavler op med teksten ”ændret vigepligt”

Arbejdet er planlagt til udførsel i uge 49 og 50, med forbehold for forsinket opstart og færdiggørelse.

Se skitse af krydset her.

 

 

Generalforsamling i DSG

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug                            

 Torsdag d. 26 oktober 2017 kl.19.00 hos Frk. Jensen

 

Dagsorden efter vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 6. Valg

På valg er:

Rudi Cargnelli (modtager genvalg)

Jens Christensen (modtager genvalg)

Erik Sørensen (modtager genvalg)

2 Suppleanter:

 1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)
 2. Helle Johannsen (modtager genvalg)

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen

Flemming Toft

 1. 7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 1. Eventuelt

Møde for frivillige hjælpere til Broagerhus

Kære medlemmer,

Husk tilmelding til vores møde vedrørende frivillige hjælpere til Broagerhus, tirsdag den 26. september kl. 19.00!

Af praktiske hensyn vil vi gerne bede om tilmelding til mødet senest fredag

den 22. september, tilmelding til Vagn Peter Petersen: e-mail: vip@post5.tele.dk

mob. tlf. 2016 1806 eller Erik Krogh: e-mail: erik@ekrogh.dk mob. tlf. 2673 8130.

Tag gerne venner eller naboer med!

Se mere på www.broager.dk / under arrangementer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Broagerhus

 

Ny Landsbybus

Så har DSG Landsbylaug fået skiftet landsbybussen til en ny model.

Landsbybussen kan stadig lånes af DSG landsbylaugs beboere for 2,-kr. pr km + tankning.

Bilen er m. automatgear og SCR Teknologi (AdBlue). Se nærmere herom i kørebogen.

Åbent hus-arrangement på vandværket i Skelde

SKELDE VANDVÆRK

Herved inviteres vandforbrugere i Skelde til åbent hus-arrangement på Overballe-værket.

Invitationen gælder også vandforbrugere i Dynt og Gammelgab Vandværk.
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.00.

Der vil ved samme lejlighed blive indviet en ”vandværks sten”, skænket af Børge Hansen.

Skelde Vandværk vil være vært ved en forfriskning samt grillpølser ved denne lejlighed.

Venlig hilsen
Skelde Vandværk
Bestyrelsen