Loppemarked i Smøl

Søndag den 29. juli fra kl. 10.00 til kl.14.00

Loppemarkedet afholdes på parkeringspladsen ved Fr. Petersens Maskinfabrik i Smøl.

Hvis I vil være med og har en masse ting som fylder i garagen, så kontakt Jørn Christensen på tlf. 30638011 for nærmere information.

 

Vær turist i dit eget lokalområde

Broagerlands beboere inviteres på en 2 timers guidet bustur rundt på Broagerland.

Onsdag 6/6 kl. 19.00 til 21.00 Mødested: Frk. Jensen Midtballe 1 Skelde Efter turen drikker vi kaffe hos Frk. Jensen, hvor arbejdsgruppen for den fælles udviklingsplan for Broagerland vil orientere om arbejdet. Deltagerbetaling: 100 kr. incl. kaffe med tilbehør
Tilmelding: senest den 1/6 via dette link: https://bit.ly/2jK23IS. Max 24 deltagere, så det er først til mølle.

Hilsen
Lokalhistorisk Forening for Broagerland, Broager Udviklingsforum og Landsbylaugene på Broagerland

 

 

Foredrag om ulve

Tirsdag den 10. april klokken 19.00-21.30 kommer Lars Madsen til Frøken Jensen, Midtballe 1 i Skelde, for at fortælle om ulven.
Et faglig korrekt foredrag om 20 års studier af ulve i USA Canada og Arktis, med masser af underholdning med anekdoter fra ekspeditionerne.

Entré: 75,- pr person betaling ved fremmøde (mobilepay eller kontant).

 

Godkendelse af anlæggelse af cykelsti mellem Dynt og Skelde

Sønderborg kommune, Projekt og Anlæg informere om cykelstien mellem Dynt og Skelde:

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat 3 mio.kr. til anlæggelse af en cykelsti mellem Dynt og Skelde på Broagerland. Byrådet afsatte i forbindelse med 1. bevillingsrevision den 28. juni 2017 yderligere 2 mio.kr. til projektet, da asfaltering og belysning af stien ikke ville kunne afholdes for det afsatte beløb.

Forskellige forhold vedr. stien mellem Dynt og Skelde har været forelagt udvalget i 2017. Den 13. juni 2017 godkendte udvalget, at det nødvendige areal til brug for anlæggelse af stien kunne eksproprieres og den 8. august 2017 godkendte udvalget, at stien skulle belyses ved brug af diodebelysning.

Efter drøftelse med borgerne og yderligere undersøgelse af forholdene, indstiller forvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvordan stien skal etableres.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende løsningsforslag:

1.stien mellem Dynt og Skelde etableres som asfaltsti i det gamle banetracé med belysning af dioder (anslået anlægsudgift 6,0 mio. kr.), og at projektet indgår som potentielt anlægselement i forbindelse med budgetlægning 2019-22 eller

2. stien mellem Dynt og Skelde etableres som asfaltsti i nyt tracé og belysning med dioder (anslået anlægsudgift 4,25 mio. kr.) eller

3. stien mellem Dynt og Skelde etableres som grussti (anslået anlægsudgift 3,0 mio. kr.).

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-03-2018:

Udvalget godkender løsningsforslag 2.

Sagsfremstilling

Gennem en årrække har muligheden for etablering af en sti i det gamle banetracé mellem Dynt og Skelde været drøftet. Borgere og landsbylaug har længe ønsket, at der skulle etableres en sti på strækningen, og der er bred enighed om, at den skal placeres i det oprindelige tracé, som ikke har været brugt til tog i over 80 år.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat 3 mio. kr. til etableringen. Byrådet afsatte den 28. juni 2017 i forbindelse med 1. bevillingsrevision yderligere 2 mio. kr. til projektet, da det afsatte beløb på 3 mio. kr. ikke ville kunne indeholde udgiften til asfaltering og belysning af stien. Herefter godkendte udvalget den 8. august 2017, at belysning af stien skulle ske ved diodebelysning drevet af solceller og d. 13. juni 2017 godkendte udvalget, at det nødvendige areal kunne eksproprieres.

Forvaltningen har den 6. september 2017 afholdt møde med de berørte parter og analyseret nærmere på forholdene i området.

Forvaltningen fremlægger de 3 projektløsninger, som er i spil:

Løsningsforslag 1 er en sti med asfalt, diodelys og afvanding. Stien placeres efter ønske fra lodsejere i det gamle jernbanetracé og udfordringer med overfladevand kræver, at projektet rummer et afvandingsprojekt. Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 6,0 mio. kr.

Forslag 1 indebærer, at der skal ansøges om 1 mio.kr. i forbindelse med anlægsbudgettering for 2019, hvorfor dette forslag vil medføre en forsinkelse af projektets gennemførelse.

Løsningsforslag 2 er en sti i asfalt, diodelys, som på dele af stien bliver etableret på kanten til det gamle jernbane for at undgå de mest vandlidende dele. Løsning 2 kræver ekspropriation.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 4,25 mio. kr. Løsningen vil kunne udføres indenfor eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Løsningsforslag 3 er en sti med grus. Stien placeres i det gamle tracé og får en opbygning, så den kan håndtere de udfordringer der er med overfladevand.

Løsning 3 kræver ikke ekspropriation eller omkostningstunge løsninger ift. håndtering af overfladevand.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 3,0 mio. kr. Løsningen vil kunne udføres inden for eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Bilag

1 Løsningsforslag 1. Sti i asfalt med afløb.

 

2 Løsningsforslag 2. Sti i asfalt uden afløb.

 

3 Løsningsforslag 3. Grussti.

Kvindeliv på EUC Syd den 8. marts 2018

Arrangementet afholdes på EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg

Gratis entré

Kl.17.00  Åbning og velkomst

Kl.18.00 – 19.00 Der kan købes
mad i EUC Syds kantine

Kl.19.00 Kvindeliv og
præstationsprinsesser ved
Julia Lahme

Kl. 20.00 Overrækkelse af
Kvindeprisen 2018

Kl. 20.45 Vi finder vinderne
af det amerikanske lotteri

Kl. 21.30 farvel og tak for i år

De mange spændende boder kan
besøges fra kl.
17.00 – 19.00 & 20.15 – 20.45

Skelde Vandværk Generalforsamling

Andelsselskabet Skelde Vandværk holder Generalforsamling hos ”Frøken Jensen” i Skelde, torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og protokolfører
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, efter tur afgår:
  Børge Hansen – villig til genvalg
  Jesper Rasmussen – villig til genvalg
  Lilli Hammerich – villig til genvalg
 6. Valg af bestyrelsessuppleant, efter tur afgår Rudi Cargnelli
 7. Valg af revisor, efter tur afgår Poul Andresen
 8. Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår Christian Gregersen
 9. Godkendelse af budget og takstblad
 10. Eventuelt.

Ændring af krydset Skeldevej/Midtballe/Overballe

Af hensyn til trafiksikkerheden har Sønderborg kommune valgt, at ændre på  vigepligtsforholdende i ovennævnte kryds.

Skeldevej vil få ubetinget vigepligt på begge sider af krydset, og Overballe vil ikke længere have ubetinget vigepligt.

I forbindelse med ændringen, vil der komme store gule tavler op med teksten ”ændret vigepligt”

Arbejdet er planlagt til udførsel i uge 49 og 50, med forbehold for forsinket opstart og færdiggørelse.

Se skitse af krydset her.

 

 

Generalforsamling i DSG

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug                            

 Torsdag d. 26 oktober 2017 kl.19.00 hos Frk. Jensen

 

Dagsorden efter vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 6. Valg

På valg er:

Rudi Cargnelli (modtager genvalg)

Jens Christensen (modtager genvalg)

Erik Sørensen (modtager genvalg)

2 Suppleanter:

 1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)
 2. Helle Johannsen (modtager genvalg)

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen

Flemming Toft

 1. 7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 1. Eventuelt